Sól warzona 1480g Zobacz większe

Sól warzona 1480g

Nowy produkt

6,25 zł brutto

Więcej informacji

Sól  jest nie­za­stą­piony do co­dzien­ne­go przy­go­to­wa­nia po­traw w kuch­ni. Wy­kształ­ca ko­lor i smak dań pod­czas go­to­wa­nia i pie­cze­nia, Po­sia­da wła­sno­ści kon­ser­wu­ją­ce, w na­tu­ral­ny spo­sób za­pew­nia tr­wa­łość prze­two­rom do­mo­wym.